Home / natjecaji / Javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ice javne ustanove Muzej betinske drvene brodogradnje

Javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ice javne ustanove Muzej betinske drvene brodogradnje

REPUBLIKA HRVATSKA

ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA

 

 OPĆINA TISNO

 OPĆINSKO VIJEĆE

 

KLASA: 021-05/20-01/16

URBROJ:2182/05-01-20-1

Tisno, 28. travnja 2020.godine

 

Na temelju članka 40. st. 1. točka 1. Zakona o ustanovama ( NN br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19), članka 26. st. 6. Zakona o muzejima ( NN br. 61/18, 98/19) i članka 16. Statuta Muzeja betinske drvene brodogradnje od dana 3.ožujka 2015.godine te Odluke  o raspisivanju javnog natječaja za imenovanje ravnatelja/ice  javne ustanove Muzej betinske drvene brodogradnje ( Službeni glasnik Općine Tisno br. 2/20) Općinsko vijeće Općine Tisno po službenoj dužnosti, raspisuje,

 

JAVNI  NATJEČAJ

za imenovanje ravnatelja/ice javne ustanove

Muzej betinske drvene brodogradnje

 

Za ravnatelja/icu javne ustanove Muzej betinske drvene brodogradnje može biti imenovana osoba koja ispunjava slijedeće uvjete:

 • završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij,
 • najmanje pet godina rada u muzeju ili najmanje deset godina rada u kulturi, znanosti ili obrazovanju,
 • odlikuje se stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima,
 • položen ispit za kustosa,
 • znanje jednog stranog jezika.

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj u kojoj treba navesti osobne podatke, kandidati trebaju priložiti slijedeće dokumente:

 • životopis s opisom dosadašnjeg rada,
 • prijedlog programa rada Muzeja betinske drvene brodogradnje za četverogodišnje razdoblje,
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (izvornik ili ovjerena preslika),
 • dokaz o najmanje pet godina rada u muzeju ili najmanje deset godina rada u kulturi, znanosti ili obrazovanju (ispis elektroničkog zapisa o radno pravnom statusu/ e radna knjižica koja se vodi pri Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje ili potvrda sustava e-Građani s QR kodom, potvrde prethodnih poslodavaca o vremenu i vrstama posla koje je kandidat/kinja obavljao/la ili ugovor o radu ili rješenje),
 • dokaz o položenom ispitu za kustosa ( izvornik ili ovjerena preslika),
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu ( preslika domovnice, preslika osobne iskaznice ili putovnice),
 • dokaz o poznavanju jednog stranog jezika (uvjerenje, preslika indeksa ili drugi dokaz u izvorniku ili ovjerenoj preslici),
 • uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 30 dana od dana objave natječaja, izvornik ili ovjerena preslika),
 • vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da je suglasan sa svim uvjetima natječaja te korištenjem i obradom osobnih podatka u svrhu provedbe postupka nakon objavljenog natječaja.

 

Ravnatelja/icu javne ustanove Muzej betinske drvene brodogradnje imenuje Općinsko vijeće Općine Tisno na mandat četiri godine i može biti ponovno imenovan/a.

Kandidati  koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17, 98/19), a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu na natječaj, priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Osobni podaci kandidata prikupljati će se i obrađivati isključivo u svrhu provedbe ovog javnog natječaja, a u skladu s važećim propisima, odnosno Općom uredbom o zaštiti podataka ( Uredba (EU) 2016/679) te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka ( NN br.42/18).

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Nepravodobne  i nepotpune prijave neće se razmatrati. Prijava mora biti vlastoručno

potpisana.

Prijave na natječaj sa potrebnom natječajnom dokumentacijom podnose se na adresu:  Općina Tisno, Uska ulica 1, 22240 Tisno, s naznakom: „Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice javne ustanove Muzej betinske drvene brodogradnje- ne otvaraj“.

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave ovog natječaja u službenom listu Narodne novine.

Kandidati će biti obaviješteni o izboru u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

 

PREDSJEDNIK

Petar Jakovčev,v.r.

 

Javni natječaj za imenovanje ravnatelja-icu javne ustanove Muzej betinske drvene brodogradnje

Promjena veličine fonta
Kontrast

Ova stranica koristi cookies (kolačiće) za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Daljnjim korištenjem stranice suglasni ste s korištenjem kolačića Više detalja

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close